I am a winner – Pastor Leke Adeboye celebrates 40th birthday